బిగ్ బాస్ ఇంట్లో దయ్యం!! భయపడ్డ అరియాన…. బిగ్ బాస్ ఇంట్లోకి దయ్యం వచ్చింది. అవునండి, నిజమే. నిన్న నామినేషన్స్ ప్రక్రియలో భాగంగా అఖిల్, అవినాష్ లు సపరేట్ గా ( జెండాలు కలెక్ట్ చెయ్యడం ద్వారా అవినాష్, అఖిల్ లు పోటి చేసారు.) పోటి చేసారు. ఆ పోటిలో అవినాష్ గెలిచి నామినేషన్స్ నుండి తప్పించుకున్నారు. అలాగే నామినేషన్స్ ఎవిక్ట్ పాస్ పొందారు. దానికి 2 వారాలు గడువు […]

Contains all features of free version and many new additional features.